Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Bądźcie odblaskiem Bożej miłości na ziemi

Agata Combik Agata Combik

dodane 02.02.2020 16:28

Będziecie nim tym bardziej, im więcej czasu będziecie spędzać z Panem Bogiem - mówił bp Jacek Kiciński 2 lutego w katedrze wrocławskiej do przedstawicieli różnych form życia konsekrowanego.

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Bądźcie odblaskiem Bożej miłości na ziemi Modlitwa na Ostrowie Tumskim to także okazja do spotkania się członków różnych zgromadzeń, instytutów, przedstawicieli indywidualnych form życia konsekrowanego. Agata Combik /Foto Gosć

– Nigdy nie żałujcie czasu na adorację Najświętszego Sakramentu, na modlitwę. Jak mówił Ojciec Święty Benedykt XVI, czas poświęcony przed Najświętszym Sakramentem nigdy nie jest stracony. Z niego rodzą się najpiękniejsze dzieła apostolskie – podkreślał, przewodnicząc Mszy św. w Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.

Ks. Bogdan Giemza SDS przypomniał, że tegoroczne świętowanie wpisuje się w 100. rocznicę urodzin Jana Pawła II, a także Bitwy Warszawskiej; w oczekiwaniu na beatyfikację prymasa S. Wyszyńskiego, która odbędzie się 7 czerwca. Wspominane osoby i wydarzenia mogą być inspiracją do ofiarnej służby Bogu i ojczyźnie. – Wprawdzie wilki zagrażające kiedyś ludzkim domostwom zostały wytrzebnione, ale na ich miejsce pojawiły się inne zagrożenia – zauważył. Dziś trzeba nam prosić Matkę Bożą Gromniczną, by broniła nas przed pogłębiającymi się w ojczyźnie podziałami, obojętnością na los bliźnich, samotnością, zamazywaniem granic między grzechem a cnotą.

O. Marek Augustyn OFM Conv przypomniał genezę i sens Święta Ofiarowania Pańskiego. Święta Rodzina wypełniła przepisy prawa Mojżeszowego, ale zarazem w wydarzeniu opisywanym przez św. Łukasza zostały objawione wielkie dzieła zbawcze. – Bóg Ojciec swojego jednorodzonego Syna postanowił złożyć w ręce człowieka, Maryi i Józefa – mówił. Oni w imieniu ludzkości przyjęli ten wielki dar, a teraz jakby z powrotem oddają Go w ręce Ojca.

– Dzisiejsze święto w swej najgłębszej istocie to przede wszystkim moment, w którym Jezus Chrystus, jako Syn Boży i człowiek zarazem, ofiaruje się Ojcu, aby pełnić posłannictwo zbawcze, dla jakiego przyszedł na ziemię, stał się człowiekiem. Autor Listu do Hebrajczyków wkłada w Jego usta słowa: „Oto idę, abym pełnił wolę Twoją.

Razem z Jezusem Chrystusem współofiarowuje się Bogu także Maryja. Ojciec poprzez Symeona przedstawia swojego Syna ludziom, ukazuje Go jako światło, ale i znak sprzeciwu. – Uczestniczymy w dzisiejszej Eucharystii, podczas której nasz Zbawiciel uobecniając Swoją zbawczą mękę, śmierć i zmartwychwstanie, ofiaruje się za nas i zaprasza także nas do współofiarowania Jemu całego naszego życia – mówił franciszkanin. Wyjaśniał, że w Eucharystii napełnia nas Sobą, byśmy nieśli innym Jego jako światło świata, lśnili światłem nowego życia według Ewangelii.

– Każda osoba została powołana, konsekrowana i posłana, by ofiarować jak Chrystus samego siebie Bogu dla stawania się przedłużeniem zbawczej misji Jezusa Chrystusa w dzisiejszej rzeczywistości. Postawa osób zakonnych to postawa gotowości do pełnienia woli Bożej, całkowite oddanie sie do dyspozycji Chrystusa i Kościoła – podkreślał.

O. Augustyn przyznał, że nie zawsze świadectwo osób konsekrowanych jest jasne i klarowne. Zwrócił uwagę na potrzebę odpowiedzialnego korzystania z nowoczesnych środków komunikacji, m.in. mediów społecznościowych – jeśli ktoś czyni to w sposób nieprzemyślany, „nieprzemodlony”, może prowadzić do tworzenia się podziałów w Kościele.

– Efektów naszego apostolstwa nie mierzy się ilością wpisów na Facebooku, a życie duchowe nie kształtuje się w rytm klawiatury komputera, ale – jak to powie nasz współbrat, ojciec duchowny w seminarium – mierzy się czasem spędzonym z głową pochyloną do ziemi przed Najświętszym Sakramentem – mówił, zapraszając do spoglądania na Symeona i Annę, w modlitwie i poście oczekujących na objawienie Pana.